Privacy policy

Algemeen
Entry hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Entry houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Entry verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor het gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen. Gegevens worden vastgelegd in fysieke en/of digitale vorm.

Entry verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening normale en bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Entry gebruikt onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Entry alle aan haar beschikbaar gestelde gegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Door u verstrekte financiële en persoonlijke gegevens en/of door de wet verplichte gegevens.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Grondslag van de verwerking
Entry baseert het gebruik van persoonsgegevens op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze Verordening en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Verantwoordelijkheid
Entry is Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Entry beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Entry is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Delen van informatie
Entry kan de persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de dienstverleners die deze gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een (sub-) verwerkersovereenkomst gesloten. Dit om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens op het hetzelfde niveau is gewaarborgd als die wij voorstaan.

Beveiliging persoonsgegevens
Entry heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Entry van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten betrokken
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Entry bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Website
Wij respecteren en beschermen de privacy van onze klanten en personen die gebruik maken van onze website. Onze website biedt onze bezoekers verschillende mogelijkheden om zich te registreren voor promotionele en informatieve mailings.

Onze mailings voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat al onze mailings opt-in / opt-out verklaringen bevatten. Degene die zich heeft geregistreerd via onze website heeft zich daarmee akkoord verklaard met het ontvangen van promotionele en informatieve emails. Degene die zijn of haar deelname wil beëindigen kan met opt-out het ontvangen van emails te allen tijde intrekken, via een link in de voettekst van alle niet-transactionele e-mailberichten.  Als alternatief kunt u ons emailen op info@entry.nl.

Wij houden de activiteiten op onze website bij via de log-bestanden opgeslagen op onze web-servers en google analytics. We verzamelen informatie zoals het IP-adres, type browser en de versie, en pagina’s die u bekijkt. We houden ook bij hoe u naar onze site komt en eventuele koppelingen die u aanklikt op onze site. We gebruiken deze informatie om eventuele problemen met onze server te diagnosticeren, om onze website te beheren en om ons product- en dienstenpakket steeds beter op maat te maken. Wij zullen deze informatie nooit delen, verkopen of verhuren, met of aan derde partijen voor hun promotie of welk ander ook maar denkbaar gebruik. U zult dus nooit rechtstreeks door onze leveranciers of eender wie dan ook benaderd worden, doordat u ons uw gegevens heeft verstrekt.

Onze website biedt links naar websites van derden, zoals die van onze partners of andere informatieverschaffers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op externe websites die naar deze website verwijzen of waarheen vanaf deze website wordt verwezen, omdat Entry de informatie of de praktijken van deze derden niet kan controleren. U dient hun privacy policy te bestuderen om meer te leren over hoe ze persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken. 

Wijzigingen
Entry behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons te allen tijde bereiken via: info@entry.nl of via de adresgegevens zoals genoemd op onze website. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

Download als PDF

Stel een vraag!